Ορισμός 1.1.1.

Ένας έλεγχος λέγεται παραμετρικός αν είναι γνωστή η συναρτησιακή μορφή της σ.κ. F, είναι όμως άγνωστη η τιμή της παραμέτρου θ από την οποία εξαρτάται η F και οι υποθέσεις αφορούν σε αυτή την παράμετρο. Αν οι υποθέσεις αφορούν στη μορφή της σ.κ. F, τότε ο έλεγχος λέγεται μη παραμετρικός. Σε αυτό και στα επόμενα κεφάλαια θα ασχοληθούμε με παραμετρικούς ελέγχους, οπότε η κλάση F. περιορίζεται στον παραμετρικό χώρο Ω και οι υποθέσεις   και   ορίζουν μία διαμέριση του χώρου Ω σε δύο σύνολα  και   έτσι ώστε:

, ,

 .

 

 

Περιεχόμενα