Ορισμός 1.1.2.

Μία υπόθεση  καλείται απλή αν το σύνολο  ,  αποτελείται από ένα μόνο στοιχείο και σύνθετη στην αντίθετη περίπτωση.

 

     Για να ελέγξουμε τις παραπάνω υποθέσεις, επειδή είναι αδύνατο να μελετήσουμε όλον τον πληθυσμό, καταφεύγουμε σε δειγματοληψία και με τις πληροφορίες που θα μας δώσει το τ.δ. θα αποφασίσουμε αν θα διαλέξουμε την υπόθεση  ή την υπόθεση .

     Ο έλεγχος θα γίνεται με τη βοήθεια μιας συνάρτησης φ, με πεδίο ορισμού τον δειγματοχώρο  , που λέγεται ελεγχοσυνάρτηση και παριστάνει την πιθανότητα απόρριψης της   για δοσμένο δείγμα .

 

Περιεχόμενα