Ορισμός 1.1.6.

Μία ελεγχοσυνάρτηση φ(x) λέγεται αμερόληπτη αν υπάρχει σ.σ. τέτοια ώστε να ισχύουν συγχρόνως:

όπου η συνάρτηση  ορίστηκε με τις σχέσεις (1.3).

 

 

Περιεχόμενα