1.2. Έλεγχος απλών υποθέσεων

Έστω τ.δ.  με σ.π.π. ,  ,  και θέλουμε να βρούμε έναν ισχυρότατο έλεγχο μεγέθους a (0 < a < 1) για τον έλεγχο της υπόθεσης   έναντι της υπόθεσης .

     Κάτω από την υπόθεση  η σ.π.π. είναι  και η αντίστοιχη συνάρτηση πιθανοφάνειας είναι .

Κάτω από την υπόθεση  η σ.π.π. είναι  και η αντίστοιχη συνάρτηση πιθανοφάνειας είναι .

 

 

Περιεχόμενα