2.2. Ομοιόμορφα Ισχυρότατες Ελεγχοσυναρτήσεις.

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε ελέγχους σύνθετων υποθέσεων της μορφής;

i)                ως προς την ,

ii)               ως προς την ,

iii)             ή ως προς την ,

iv)              ως προς την  ή .

 

     Θα δείξουμε ότι αν η πιθανοφάνεια έχει την ιδιότητα του Μ.Λ.Π. τότε υπάρχουν Ο.Ι.Ε. για τις κλάσεις των υποθέσεων i), ii), και iii), αλλά όχι για την κλάση iv). Όμως, αν περιοριστούμε στην κλάση των αμερόληπτων ελεγχοσυναρτήσεων, τότε είναι δυνατό να κατασκευασθεί Ο.Ι.Ε. για την κλάση των υποθέσεων iv).

 

 

Περιεχόμενα