Ορισμός 2.1.1.

Η οικογένεια κατανομών ,   της οποίας το πεδίο ορισμού είναι ανεξάρτητο  από το θ, λέμε ότι έχει την ιδιότητα του μονότονου λόγου πιθανοφανειών (Μ.Λ.Π.) αν υπάρχει μία πραγματική συνάρτηση Τ(x) τέτοια ώστε για  οι κατανομές  και  να είναι διακεκριμένες και ο λόγος  να είναι μία αύξουσα συνάρτηση του .

 

Περιεχόμενα